Mobile menu

تماس با ما: 03538331085 , 09133537498 , 09132507818

مديريت سيستم آبياري تحت فشار توسط شيرهاي برقي هوشمند

 اهداف دقيق از انجام پروژه :

1-    مديريت سيستم آبياري تحت فشار در مزارع و گلخانه ها

2-    تغيير كاربري شيرهاي معمولي به شيرهاي دستي / اتوماتيك

3-    اندازه گيري دما و رطوبت خاك و هوا

4-    استفاده از روش بيسيم در ارتباط بين شيرهاي برقي و رطوبت سنجها با مركزكنترل

5-    پانل كنترل وضعيت ساده جهت تغيير ساعت آبياري توسط كشاورز

6-     امكان ارتباط مركز كنترل با خطوط تلفن

7-    امكان ارتباط مركز كنترل با كامپيوتر

8-    نمايش و ثبت كليه اطلاعات

9-    كاهش هزينه

 توجيه اقتصادي و فني پروژه به طور کامل:

با توجه به اينكه كشور ما در منطقه گرم و خشك واقع شده است استفاده بهينه از آب بخصوص در استان هاي كويري مانند يزد اصلي حياتي است . اما بدليل استفاده از روشهاي غير اصولي سنتي در آبياري مزارع و باغات كه از دير باز در بين كشاورزان رايج بوده ،سطح آبهاي زيرزميني به تدريج كاهش يافته و اين خود عاملي براي خشك شدن قنوات و به طبع آن حفر چاه هاي عميق يا بوجودآمدن طرح هاي پر هزينه انتقال آب در كشور شده است. در اين راستا طرح هاي گوناگون مانند سيستم آبياري تحت فشار  به مرحله اجرا در آمده  كه تا حد زيادي مصرف آب را كاهش داده است، وبا هوشمند نمودن اين نوع آبياري ميتوان مصرف آب و هزينه هاي مربوط به آن را باز هم كاهش داد وكشاورزان را ترغيب به استفاده از آن نمود. طرح ارائه شده به دلايل زير منجر به بهينه مصرف شدن آب، افزايش محصول با كيفيت،افزايش صادرات  و كاهش هزينه براي كشاورزان خواهد شد:

1-  در اين سيستم از شير هاي برقي هوشمند استفاده شده است كه با توجه به نوع محصول ،كشاورز قادر است زمانبندي دقيق آبياري را تحت كنترل در آورد .در اين صورت نيازي به نيروي انساني براي باز و بسته كردن شيرها نيست كه باعث برطرف شدن خطاهاي انساني ناشي از سهل انگاري و خستگي به ويژه در شب مي شود.

2-  نصب رطوبت سنج در مكان هاي مشخص جهت اندازه گيري رطوبت خاك و هوا به طور مداوم و ارسال آن به مركز كنترل براي تجزيه و تحليل و سپس صدور فرمان هاي لازم جهت آبياري به ويژه در گلخانه ها كه كيفيت و كميت محصول ارتباط مستقيم به حد بالايي و حد پائيني رطوبت دارد.

3-  كليه ارتباطات بين مركز كنترل و شيرهاي برقي و رطوبت سنجها از طريق بي سيم مي باشد كه منجر به كاهش هزينه در مصرف سيم و كاهش آسيب هاي احتمالي و عواقب ناشي از آن خواهد شد. 

4-  به دليل گران بودن شيرهاي برقي موجود در بازار،  اين سيستم شيرهاي فلكه اي را تبديل به شيرهايي با دو كاربرد فلكه اي/ اتوماتيك مي كند وديگر نيازي به تعويض شير فلكه هاي قبلي  با شيرهاي برقي نيست.

5-  هزينه هاي ناشي از اجراي اين طرح در كوتاه مدت با افزايش درآمد سالانه كشاورزان كه در اثر رشد برداشت محصول با كيفيت است جبران خواهد شد.

تاثير اجراي پروژه بر توسعه کشور

 رشد و توسعه اقتصادي هر كشور رابطه مستقيم و تنگاتنگي با توسعه بخش كشاورزي دارد. وتوسعه كشاورزي امكان نخواهد داشت مگر با مكانيزه واتوماسيون كردن آن، بي شك هر عاملي كه باعث افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي شود باعث توسعه كشاورزي خواهد شدو اجراي  پروژهمديريت سيستم آبياري تحت فشار توسط شيرهاي برقي هوشمند   به صورت گسترده در سراسر كشور نه تنها تأثير به سزايي در رشد محصولات با كيفيت و توسعه صادرات محصولات كشاورزي خواهد شد بلكه باعث جلوگيري از به هدر رفتن آبهاي كشاورزي نيز مي شود.  

سابقه انجام  پروژه هاي مشابه درايران و ساير كشورها :

سابقه اتوماسيون آبياري قطره اي در كشور ما و ساير كشورها با استفاده از شيرهاي برقي وجود دارد ولي اين طرح امتيازات ويژه اي به شرح ذيل دارد:

1-    استفاده از همان شيرهاي  معمولي كه قيمت آن تقريبأ نصف قيمت شيرهاي برقي است.

2-  شيرهاي معمولي دو كاربره ( دستي / اتوماتيك) مي شود، يعني آبيار مي تواند با دست نيز شيرهاي مورد نظر را باز يا ببندد. وجالب آنكه سيستم اتوماتيك همان لحظه تغييرات را متوجه مي شود و خود را با آن وفق مي دهد.

3-  تنها كابل 220 ولت به سر شيرها مي رود و ديگر نيازي به كابلهاي چندين رشته اي جهت كنترل شيرها نيست . اين عمل توسط مدارهاي بيسيم تا برد دو كيلومتر انجام مي شود. در نتيجه  بسياري از خرابي ها كه ناشي از قطع شدگي و يا نويز گيري سيمهاي كنترل است جلوگيري مي شود.

4-    ارزانتر بودن سيستم نسبت به ساير سيستم هاي مشابه

5-    امكان ارتباط كنترلر مركزي با كامپيوتر و خطوط تلفن  

مشخصات پروژه:

1-    اندازه گيري رطوبت :

اين سيستم مي تواند رطوبت خاك را به صورت خودكار توسط سنسورهاي رطوبت سنج كه در نقاط مختلف قرار گرفته اند اندازه گيري  و فرمان لازم را براي باز يا بسته شدن شيرهاي مربوطه صادر نمايد. رطوبت سنجهاي استفاده شده از طريق باتري تغذيه مي شوند وتبادل اطلاعات  با كنترل مركزي از طريق بي سيم مي باشد.

 

 

2-      شيرهاي برقي هوشمند:

 در اين طرح نيازي به خريد شيرهاي برقي گران قيمت نيست و با نصب سيستمي به روي همان شيرهاي فلكه اي، آنان را دو كاربره (دستي/ اتوماتيك) مي كنيم . شيرها از طريق كابل 220 ولت تغذيه و تبادل اطلاعاتشان با كنترلر مركزي از طريق بي سيم  مي باشد . سيستم نصب شده شيرها را هوشمند مي كند بدين ترتيب كه باز يا بسته بودن شير را تشخيص داده و در  حين حركت نيز در صورت برخورد به مانعي يا گير كردن متوجه شده و پيغام لازم را به مركزكنترل ارسال مي كند. همچنين اگر آبيار وضعيت شير را به صورت دستي تغيير داده باشد   توسط سيستم ميزان باز يا بسته بودن شير تشخيص و فرمان لازم  داده مي شود.

3-     پانل كنترل وضعيت :

پانل كنترل وضعيت تشكيل شده از يك صفحه كه بر روي آن نقشه آبياري نقش بسته است . در مكانهايي از نقشه كه رطوبت سنج واقع شده است يك چراغ سبز رنگ و در مكانهايي كه شير برقي قرار دارد يك چراغ قرمز و يك كليد كوچك كار گذاشته شده است در صورتي كه رطوبت خاك از حد مجازپاييني كمتر باشد چراغ سبز روشن-خاموش مي شود و چنانجه رطوبت خاك از حد مجاز بالايي بيشتر باشد چراغ سبز روشن  و در محدوده حد مجاز چراغ سبز خاموش مي شود، چراغ قرمز هم در مواقعي روشن است كه شير برقي باز باشد .

 بر روي پانل علاوه بر المانهاي بالا يك كليد دستي / اتوماتيك ، يك صفحه كليد و يك عدد lcd نمايش دهنده وجود دارد .

 هر گاه كليد دستي / اتوماتيك بر روي دستي قرار گيرد آبيار مي تواند مستقل از مديريت سيستم آبياري در حالت اتوماتيك، با استفاده از كليدهاي روي هر شير بر صفحه پانل، آن شير را باز و بسته كند و اگر كليد دستي / اتوماتيك بر روي اتوماتيك باشد مديريت سيستم آبياري در حالت اتوماتيك، آبياري را بر عهده گرفته و شيرها را باز و بسته مي كند .

صفحه كليد روي پانل در حالت اتوماتيك فعال است و آبيار را قادر مي سازد تا برنامه زمانبندي آبياري را تغيير دهد و تغييرات را روي صفحه نمايشگر lcd مشاهده نمايد . lcd علاوه بر نمايش زمان آبياري پيغامها و اطلاعاتي در مورد وضعيت سيستم آبياري نمايش خواهد داد .

پانل كنترل وضعيت، قابليت آن را دارد كه به كامپيوتر و خطوط تلفن متصل شود و همچنين  در اتاق كنترل يا موتورخانه كه اطراف آن موانع بلند نباشد، نصب مي شود.

4-     مديريت سيستم آبياري در حالت اتوماتيك :

سيستم آبياري به دو روش مديريت مي شود

الف- روش ترتيبي :  اين روش كه بيشتر در مزارع استفاده مي شود سيستم آبياري را به چندين خط آبياري تقسيم  مي كند و اين خطوط آبياري به ترتيب و پشت سر هم در مدار آبياري قرار مي گيرد . مبناي روش ترتيبي همان روش سنتي دوره اي مي باشد بدين ترتيب كه هر خط در دوره اي مشخص و به مدت معيني باز خواهد شد و با تنظيم  پريود دوره و مدت زمان باز بودن هر خط توسط آبيار، سيكل آبياري دوره اي دائمأ تكرار خواهد شد  . بديهي است در روش ترتيبي نيازي به سنسور رطوبت سنج نيست .

 ب- روش سنجش رطوبت : اين روش كه بيشتر در گلخانه ها استفاده مي شود سيستم آبياري را به چندين حلقه تقسيم مي كندكه مسير رفت هر حلقه، خطوط آبياري و مسير برگشت آن، سيگنال الكتريكي است كه توسط رطوبت سنج به مركز كنترل ارسال مي شود . در صورتي كه رطوبت خاك هر يك از حلقه ها از حد مجاز كمتر شد سيستم آبياري مربوط به آن حلقه باز خواهد شد و تا مادامي كه رطوبت خاك به حد مجاز بالايي نرسيده باشد آبياري ادامه خواهد داشت ، همچنين حد بالايي و پاييني رطوبت خاك توسط آبيار قابل تنظيم مي شود .  مبناي اين روش سنجش رطوبت خاك است و مديريت سيستم آبياري اولويت را حلقه اي قرار مي دهد كه رطوبت كمتري دارد .

 5-     قابليت كنترل سيستم آبياري تحت فشار به صورت دستي / اتوماتيك :

آبيار از سه طريق مي تواند هر كدام از شيرها را باز  و بسته كند

الف- كليد وضعيت دستي / اتوماتيك در حالت اتوماتيك باشد كه مديريت سيستم آبياري در حالت اتوماتيك فعال شده و كنترل آبياري و شير ها را بر عهده مي گيرد 

ب- كليد وضعيت دستي / اتوماتيك در حالت دستي باشد كه شيرها توسط كليدهاي قرار گرفته بر روي پانل باز و بسته مي شوند .

ج- روش محلي بدين ترتيب كه آبيار در محل قرار شير آنرا با فلكه باز و بسته مي كند .

6-    قابليت اتصال مركز كنترل به كامپيوتر :

اين قابليت اختياري مي باشد و مي تواند بر روي سيستم نصب گردد و پارامترهاي مختلف را ثبت ، نمايش و به صورت نمودار رسم نمايد . پارامترها شامل:

-         ميزان كاركرد موتور چاه در هر تاريخ ( روز هفته ماه سال )

-         ميزان مصرف آب

-         زمان آبياري در هر يك از خطوط سيستم آبياري

-         ميزان دما و رطوبت هوا

-         ميزان رطوبت خاك در هر يك از حلقه هاي سيستم آبياري

-         و . . .

7-    قابليت اتصال مركز كنترل به تلفن :

اين قابليت اختياري مي باشد و مي تواند بر روي سيستم نصب گردد و مسئولان مي توانند بدون حضور فيزيكي در مزرعه يا گلخانه از پارامترهايي همچون دما ، رطوبت ، وضعيت خطوط آبياري آگاه شوند و همچنين قادرند بعضي از پارامترها را با تلفن كنترل (باز و بسته) نمايند . و در مواقع لزوم اين سيستم به صورت خودكار قادر است با مسئولان مربوطه تماس تلفني گرفته و حوادث را متذكر شود .

 

 

 

 

مزاياي استفاده از مديريت سيستم آبياري تحت فشار :

1-    صرفه جويي در مصرف آب :

از مهمترين مزيتهاي استفاده از اين سيستم صرفه جويي در مصرف آب مي باشد به همين دليل استفاده از اين سيستم در مزارع خصوصأ در استانهاي كويري مانند يزد باعث جلوگيري از مصرف بي رويه منابع آب زير زميني خواهد شد .

2-     صرفه جويي در نيروي انساني :

 سيستم بدون استفاده از نيروي انساني كار آبياري مزارع وسيع را به صورت خودكار انجام مي دهد و در مواقع لزوم فقط به يك نفر نيروي انساني براي كنترل سيستم نيازمند مي باشد .

3-     كاهش هزينه :

استفاده از سيستم فوق باعث صرفه جويي در مصرف آب و نيروي انساني خواهد شد كه متعاقب آن هزينه ها نيز كاهش خواهد يافت .

4-     افزايش كيفيت و برداشت محصول :

آبياري صحيح و به موقع باعث افزايش ميزان برداشت محصول و افزايش كيفيت آن خواهد شد كه اين سيستم با اندازه گيري مداوم رطوبت خاك و برنامه ريزي دقيق اين كار را به خوبي انجام مي دهد .

5-    ثبت اطلاعات و آمار

سيستم قابليت ثبت ودرج كليه پارامتر ها مانند دما، رطوبت خاك و هوا، باز و بسته بودن خطوط آبياري، ميزان مصرف آب و . . . را دارد. در ضمن سيستم مي تواند نتايج پارامتر ها را به صورت آمار در آورده و مورد استفاده محققان قرار گيرد.

6-     ارتباط با تلفن

سيستم آبياري در طول شبانه روز قابل  كنترل و مديريت مي باشد  

بهره­ برداران بالقوه دستاوردهای پروژه

  مديريت سيستم آبياري تحت فشار توسط شيرهاي برقي هوشمند را مي توان در كليه مزارع ، باغات، گلخانه ها، فضاي سبز و پارك ها اجرا نمود